Nashy v gorode

Нижний ТагилNizchny Tagil

фото: Елизавета Погодаева, Виталий Майшевphoto: Elisaveta Pogodaeva, Vitaly Maischew